Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

somebunny
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
9883 d3bd 420
Reposted fromnudes nudes viabadblood badblood
somebunny
Nie zadawaj pytań to nie usłyszysz kłamstw.
— Hans Solo-Sam
Reposted frompastelowe pastelowe viabadblood badblood
somebunny
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viabadblood badblood
somebunny
3189 e3db 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoxygenium oxygenium
somebunny
5410 795f 420
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viatpexi tpexi
somebunny
3590 3e02 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
somebunny
3571 f2e3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
somebunny
9784 dc03 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvisibile invisibile

March 07 2019

somebunny
0120 602b 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viadunkellicht dunkellicht
somebunny
0095 3d2e 420
Reposted from4777727772 4777727772 viadunkellicht dunkellicht
somebunny
0089 3018 420
Reposted from4777727772 4777727772 viacholera cholera

February 26 2019

somebunny
8206 a311 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viashakeme shakeme
0509 8f2e 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viashakeme shakeme
somebunny
somebunny
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viawiecznosci wiecznosci
somebunny
6502 c97f 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viashakeme shakeme

February 20 2019

somebunny
0880 22c0 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaCeseline Ceseline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl