Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

somebunny
somebunny
4536 349a 420
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaszarakoszula szarakoszula
somebunny
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz

July 31 2018

somebunny
4303 55dc
Reposted frompulperybka pulperybka viapuszkamileny puszkamileny
somebunny
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaszydera szydera
somebunny
6737 3f41 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiksz wiksz
somebunny
Reposted fromdogs dogs viaszydera szydera

July 27 2018

somebunny
4874 6fc8 420
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viaoxygenium oxygenium
somebunny

July 26 2018

somebunny
7324 f11a 420
Reposted fromsarazation sarazation
somebunny
7326 6203 420
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
somebunny
somebunny
5281 b346 420
Reposted fromseaweed seaweed viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
somebunny
1159 bcc5 420
somebunny

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
somebunny
1327 7c56 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaimaybebad imaybebad

July 23 2018

somebunny
8981 1002 420
Reposted fromkarahippie karahippie
somebunny
7320 f467 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viashakeme shakeme
somebunny
somebunny
6493 f75a 420
Ron Hicks
stollen kiss
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl