Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

7553 a4b6
Reposted fromLittleJack LittleJack
somebunny
9841 8b18 420
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
2346 4ba3 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
5430 5179 420
Reposted fromkimik kimik viakoktajlik koktajlik
somebunny
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viasowaaa sowaaa
somebunny
1953 50ac 420
Reposted fromfriends friends viasowaaa sowaaa
somebunny
2999 21a7 420
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaszydera szydera
somebunny
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
somebunny
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viaszydera szydera
somebunny
somebunny
7933 3440 420
somebunny
4384 4474 420
5278 b01c 420
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaabstractionn abstractionn

July 14 2017

somebunny
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamadadream madadream
somebunny
3157 c836 420
Reposted fromlittlebreath littlebreath viamadadream madadream
somebunny
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl