Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

somebunny
4913 0523 420
somebunny
4898 7dbb 420

June 15 2017

somebunny
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuszkamileny puszkamileny
somebunny
9747 c7b4 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacholera cholera

June 14 2017

5937 4350 420
Reposted fromkimik kimik
somebunny
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
somebunny
0921 2f6f 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viabylejaka bylejaka
somebunny
1536 2ba5 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaszaremiraze szaremiraze

June 13 2017

somebunny
3879 5130 420
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme
somebunny
5710 50cd 420
somebunny
9990 982b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
somebunny
2716 5e71 420
Reposted fromanaa anaa viabylejaka bylejaka
somebunny

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
somebunny
9763 d330

me on my way to overthrow yo country

tried to scroll past this, couldn’t.

same

Reposted fromTankistD TankistD viatediousuncle tediousuncle
somebunny
2485 da7e 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viatediousuncle tediousuncle
somebunny
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
somebunny
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
somebunny
Reposted frombluuu bluuu viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl