Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

somebunny
7291 4e38 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaoxygenium oxygenium
somebunny
0997 92c3 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaoxygenium oxygenium
somebunny
3819 4163 420
Reposted fromkarahippie karahippie
somebunny
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
somebunny
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
somebunny
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
somebunny
somebunny
8276 c37d 420
Reposted fromkatisz katisz viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 17 2018

somebunny
8606 eb6a 420
somebunny
somebunny
5094 5f5d 420
Reposted frombabyface babyface viajointskurwysyn jointskurwysyn
somebunny
somebunny
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

August 16 2018

August 05 2018

somebunny
2244 6fc8 420
Reposted fromdulce dulce viaoxygenium oxygenium
somebunny
somebunny
6502 6bbe 420
somebunny
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
somebunny
3038 49c2 420
somebunny
So, if you are too tired to speak, sit next to me because I, too, am fluent in silence.
— R. Arnold (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl